Tietosuojaselosteet

Tervetuloa FC Lahden tietosuojakäytäntösivulle!

SOPIMUSREKISTERI

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

 • FC Lahti Oy (jäljempänä ”rekisterinpitäjä”)
 • Y-tunnus: 2199726-8
 • Osoite: Salpausselänkatu, Urheilukeskus, 15110 Lahti
 • Yhteyshenkilö: Juho-Matti Heikari, juho-matti.heikari@fclahti.fi

KERÄTTYJEN TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

 • työsopimuskäsittely
 • pelaajasopimuskäsittely
 • verotustietokäsittely
 • lisenssimenettely
 • käyttäjätilien luominen ja käyttö
 • asiakassuhteen hoito sekä suoramarkkinointi sopimusasiakkaiden kanssa

TIETOLÄHTEET JA KERÄYSTAVAT

 • Kerättävät tiedot
  • nimi, osoite, yhteystiedot
  • ikä, syntymäaika
  • sähköpostiosoite
  • valokuvat pelilisensseihin
  • luvat, suostumukset tilastointiin
 • Lähteet:
  • käyttäjän suostumus, sopimuspohja ja tietosuojadokumentti
  • verottaja
 • Kerättävät tiedot:
  • Työ- ja pelaajasopimusten henkilötiedot
  • verotustiedot
  • sähköpostitiedot sopimusasiakkaista
  • Teknisesti kerätty tieto joukkuetilastointiin
   • Veikkausliigan internet-tekniikka
  • Kolmansilta osapuolilta kerätyt tiedot
   • analysointidata
 • Tietojen yhdistely:
  • sopimustietojen yhdistämien verotustietoihin
  • joukkuesopimustietojen koonti Suomen Palloliiton lisenssikomitealle
 • Tietojen käyttö jälkimarkkinointia varten
  • omien palveluiden markkinointi

TIETOJEN LUOVUTUS

 • kolmansille osapuolille pakottavista syistä, tilitoimisto Rantalainen Oy, Suomen Palloliitto lisenssikomitea
 • Veikkausliigan tilastointi

KÄYTTÄJÄN PALVELUIHIN TUOTTAMIEN JULKISTEN TIETOJEN KÄYTTÖ

 • Markkinointisopimukissa on tuotu ilmi, että käyttäjän tuottamat tiedot saattavat säilyä järjestelmissä asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin. Maininta siitä, ettei rekisterinpitäjä ole vastuussa tällaisista henkilötietojen käsittelystä.
  • julkiset kommentit ja muut julkisesti tuottamat tiedot
  • käyttäjän julkisesti luovuttamat tiedot esim. kommentit tai välittämät tiedot
  • nimimerkit ym.

TILASTOINTISEURANTATEKNIIKOIDEN KÄYTTÖ

 • seuranta on käytössä joukkuetilastointiin
 • Veikkausliigan ja Suomen Palloliiton jäsenyyssopimusten kautta tehdyt tietoturvakäytännöt määrittelevät oikeuden tietojen käsittelyyn ja poistoon

3. OSAPUOLTEN KERÄÄMIEN TIETOJEN KÄYTTÖ

 • Veikkausliigan tilastointi eri medioissa
 • Suomen Palloliiton sopimustiedot lisenssimenettelyssä
 • käyttäjä voi tutustua 3. osapuolten tietosuojakäytäntöihin ja saada niiltä tietoa, miten hänen tietojaan käytetään

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

 • Toimitusjohtaja ja toimistopäällikkö
 • yhteistyökumppanit ulkoistetuissa palveluissa: tilitoimisto Rantalainen Oy, tietotekniikkakumppani DevNet Oy
 • Suomen Palloliiton lisenssikomitea
 • Veikkausliigan tilastointi
 • Tietosuojaperuste, kumppanit:
  • DPA-sopimukset
  • Lajiliiton ja Veikkausliigan jäsenyyssopimus
  • Pelaajien tietosuojasopimusliite

TIETOJEN LUOVUTUS 3. MAIHIN

 • FC Lahti ei luovuta 3. maihin

REKISTERIN SUOJAUSPERIAATTEET

 • sähköinen tieto: käyttäjätunnusten ja salasanojen taakse
 • manuaalitiedot lukitut tilat
 • ulkoistettujen palveluiden tuottajien oma suojatekniikka
 • Suomen Palloliiton ja Veikkausliigan omat suojatekniikat

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

 • tietojensa tarkastaminen FC Lahden tietosuojavastuullisilta
 • asiakasmarkkinoinnin kieltäminen pyynnöstä FC Lahdelta
 • tietojen korjaaminen tai poistaminen FC Lahdelta pyytäen, pl. pelaajasopimusten vaatimusten poisto sopimusaikana

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

 • Pelaajasopimukset 5 v
 • markkinointitiedot poistuvat asiakassuhteen päätyttyä tai asiakkaan halutessa kieltää suoramarkkinoinnin

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

 • tietosuojakäytäntöä voidaan tarkentaa ja muuttaa tarpeen vaatiessa esim. lain muuttuessa.
 • näistä pyritään mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan käyttäjälle

ASIAKASREKISTERI JA -TIETOALUSTA

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT 

  FC Lahti Oy (jäljempänä ”rekisterinpitäjä”)
  Y-tunnus: 2199726-8 
  Osoite: Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti 
  Sähköposti: toimisto@fclahti.fi 

  2. YLEISTÄ 

   Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja Jalkapalloliiga ry, Fotbollsligan rf:n (jäljempänä ”Veikkausliiga”) ja sen jäsenseurojen asiakastietoalustalla, jota Veikkausliiga ylläpitää. Asiakastietoalustana toimii urheiluun ja urheilumarkkinointiin suunniteltu ruotsalainen DataTalks.  

   Asiakastietoalustan näkymä on porrastettu siten, että rekisterinpitäjä ja muut Veikkausliigan jäsenseurat, jotka ovat ottaneet asiakastietoalustan käyttöön, käsittelevät omien asiakkaidensa henkilötietoja, ja Veikkausliigalla on näkymä kaikkien alustaa käyttävien jäsenseurojen asiakkaiden henkilötietoihin. Rekisteröidyn antamalla suostumuksella henkilötietoja voidaan käsitellä tässä selosteessa kuvatulla tavalla. 

   Sekä Veikkausliiga että jäsenseurat toimivat rekisterinpitäjinä suhteessa käsittelemiinsä henkilötietoihin. 

   3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE 

    Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin: 

    • asiakassuhteen ylläpito  
    • palveluiden kehittäminen 
    • asiakassegmenttien ja profiilien muodostaminen 
    • uutiskirjeiden toimittaminen 
    • suoramarkkinoinnin kohdentaminen ja toimittaminen 

    Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn antama suostumus. 

    Rekisteröityyn voidaan tämän asiakassegmenttiin sekä muihin vapaaehtoisesti annettuihin, kiinnostuksen kohteita koskeviin tietoihin perustuvan profiloinnin kautta kohdistaa kohdennettua suoramarkkinointia. 

    Henkilötiedoista voidaan laatia koostettuja ja tilastollisia tietoaineistoja. Yksittäisiä henkilöitä ei kuitenkaan ole mahdollista tunnistaa tällaisista tietoaineistoista. 

    4. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT SEKÄ NIIDEN LÄHTEET 

     Asiakastietoalustalla käsitellään seuraavia henkilötietoryhmiä:  

     • nimi ja yhteystiedot 
     • asiakassegmentti 
     • lippujen sekä mahdollisten muiden tuotteiden ja/tai palveluiden ostohistoria 
     • kiinnostuksen kohteita koskevat tiedot 
     • mahdolliset muut rekisteröidyn vapaaehtoisesti antamat tiedot, kuten ikä 
     • tieto uutiskirjeen tilaamisesta 
     • suoramarkkinointisuostumus 

     Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi lippujen oston tai uutiskirjetilausten yhteydessä. Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus. 

     5. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT 

      Henkilötietojen käsittelyssä käytetään ulkopuolisia palveluntarjoajia eli henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta tämän antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tällainen henkilötietojen käsittelijä on esimerkiksi asiakastietojärjestelmän alustan palveluntarjoaja. Rekisterinpitäjä edellyttää, että henkilötietojen käsittelijät noudattavat tietosuojalainsäädäntöä sekä asianmukaisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietojen käsittelijöillä ei ole oikeutta käyttää luovutettuja henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa. 

      Henkilötietoihin perustuvia koostettuja ja tilastollisia tietoaineistoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän, Veikkausliigan ja sen muiden jäsenseurojen yhteystyökumppaneille. Yksittäisiä rekisteröityjä ei ole mahdollista tunnistaa tällaisista tietoaineistoista. 

      6. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N/ETA:N ULKOPUOLELLE 

       Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

       Jotkin käytetyistä henkilötietojen käsittelijöistä tai näiden alikäsittelijöistä voivat olla sijoittautuneet EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tällöin henkilötietojen suojan tasosta huolehditaan varmistamalla, että Euroopan komissio on antanut kohdemaasta tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen (ns. vastaavuuspäätös), tai esimerkiksi edellyttämällä henkilötietojen käsittelijää hyväksymään Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet osaksi rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välistä sopimusta.  

       7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA 

        Rekisteröidyn perustietoja (nimi, yhteystiedot, asiakassegmentti, kiinnostuksen kohteet, mahdolliset muut rekisteröidyn vapaaehtoisesti antamat tiedot) sekä uutiskirjetilauksia ja suoramarkkinointisuostumuksia koskevia tietoja säilytetään suostumusten ja tilausten ollessa voimassa. 

        Ostohistoriaa koskevia tietoja säilytetään kuluvan vuoden ja enintään sitä seuraavan kymmenen (10) vuoden ajan. Ostohistoriaa koskevia tietoja voidaan tämänkin jälkeen säilyttää anonymisoidussa muodossa osana koostettuja ja tilastollisia tietoaineistoja. Yksittäisiä rekisteröityjä ei ole mahdollista tunnistaa tällaisista tietoaineistoista. 

        8. REKISTERÖITYJEN OIKEUDET 

         1. Yleistä 

          Rekisteröity voi käyttää tässä kohdassa kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään edellä kohdassa 1 mainittuja yhteystietoja käyttäen. 

          Rekisteröidylle ilmoitetaan pyynnön nojalla toteutetuista toimenpiteistä lähtökohtaisesti viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Rekisteröidylle ilmoitetaan myös, mikäli pyyntöä ei jostain syystä toteutettaisi.  

          Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. 

          Rekisterinpitäjä voi rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi joutua pyytämään rekisteröidyltä lisätietoja, jotta rekisteröity voidaan tunnistaa riittävällä tavalla. 

          2. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 

           Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjältä tiedon siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, sekä pyytää rekisterinpitäjältä tietoja hänestä kerätyistä henkilötiedoista. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista.  

           3. Oikeus tietojen oikaisemiseen  

            Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään rekisteröidyn henkilötietoja, mikäli ne ovat epätarkkoja, virheellisiä tai puutteellisia. 

            4. Oikeus tietojen poistamiseen 

             Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjältä itseänsä koskevien henkilötietojen poistamista tietosuoja-asetuksessa säädetyin perustein, esimerkiksi, mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.  

             5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

              Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tietyissä tietosuojalainsäädännössä määritellyissä tilanteissa, kuten silloin, jos rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona rekisterinpitäjä varmistaa paikkansapitävyyden. 

              6. Oikeus annetun suostumuksen peruuttamiseen 

               Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksen. Suostumuksen voi peruuttaa olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään sekä uutiskirjeisiin sisältyvän linkin kautta.  

               7. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

                Rekisteröity voi tietyin, tietosuojalainsäädännössä määritellyin edellytyksin pyytää rekisterinpitäjää toimittamaan rekisteröidylle sellaiset tätä koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on rekisterinpitäjälle toimittanut, ja siirtää nämä toiselle rekisterinpitäjälle. 

                8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

                 Rekisteröity voi tehdä kantelun kansalliselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterinpitäjä ei rekisteröidyn mielestä käsittele henkilötietoja asianmukaisesti tai toteuta rekisteröidyn oikeuksia riittävällä tavalla. Ilmoituksen Suomen kansalliselle tietosuojaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle voi tehdä osoitteessa www.tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.  

                 9. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN 

                  Tietosuojaselostetta päivitetään suoritetun henkilötietojen käsittelyn ja/tai soveltuvan lainsäädännön muuttuessa.  

                  Rekisteröidyille ilmoitetaan merkittävistä henkilötietojen käsittelyä koskevista muutoksista sähköpostitse. 

                  Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 15.5.2024.